Optymalizacja kosztów pracy (restrukturyzacja zatrudnienia - redukcja kosztów pracy - zwolnienia grupowe)

Ekonomiczne skutki rozprzestrzeniania się COVID-19 kładą się cieniem na całą gospodarkę. W aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej jednym z kluczowych elementów wpływających na wynik finansowy są koszty pracy.

Ograniczenia kosztów pracy można dokonywać w ramach:
1) rozwiązań specjalnych, wprowadzonych w związku z panującą epidemią,
2) dotychczas funkcjonujących rozwiązań prawnych, wynikających z przepisów prawa pracy i prawa cywilnego.

 

Specustawa redukująca koszty pracy.

Działania oparte na rozwiązaniach specjalnych, wprowadzonych w związku  z panującą epidemią, dotyczą ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza w szczególności dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu przestoju oraz dofinansowanie wynagrodzeń w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.
Dla uzyskania finansowania należy spełnić określone warunki i dopełnić szeregu powinności. Niemniej rozwiązania te mogą być prędzej czy później niewystarczające.

Klasyczna redukcja zatrudnienia, w tym zwolnienia grupowe.

Działania oparte na dotychczasowym przepisach są dalej idące i mając na uwadze najkrótszy czas, najmniejszy koszt oraz gwarancje skuteczności (nieprzywrócenia do zatrudnienia w drodze rozstrzygnięcia sądu), obejmują:
1) rozwiązywanie stosunków zatrudnienia (stosunków pracy
i cywilnoprawnych) lub zmiany ich warunków, w tym zmiany wynagrodzenia, na mocy porozumień stron,
2) rozwiązywanie przez przedsiębiorcę umów cywilnoprawnych (wypowiadanie umów),
3) rozwiązywanie przez pracodawcę terminowych umów o pracę (na okres próbny i na czas określony),
4) rozwiązywanie przez pracodawcę umów o pracę w ramach:
a) zwolnień indywidualnych (do 29 osób w przeciągu 30 dni),
b) zwolnień grupowych,
c) indywidulanych lub grupowych wypowiedzeń warunków umowy o pracę.

Analiza stosowanych w firmie form zatrudnienia (umowy o pracę, umowy zlecenia) oraz rodzajów umów o pracę (na okres próbny, czas określony i czas nieokreślony) pozwoli na ustalenie ścieżki jak najszybszego ograniczenia kosztów pracy. Niewątpliwie zastosowanie procedury zwolnień grupowych może być jedynym skutecznym sposobem istotnego ograniczenia kosztów pracy, zwłaszcza w przypadku potrzeby reorganizacji zatrudnienia obejmującej wielu pracowników, niemniej jest przy tym najbardziej czaso i kosztochłonne.

Zespół restrukturyzujący zatrudnienie.

Ocena sytuacji wymaga pracy wyspecjalizowanego zespołu, który pozwoli na sprawne i szybkie wypracowanie planu działania odpowiadającego konkretnemu przedsiębiorcy.
Zespół działający pod naszym kierownictwem w sposób kompleksowy (zabezpieczenie funkcji prawnych, HR oraz służb finansowych) przeprowadził procesy restrukturyzacji zatrudnienia przedsiębiorców, w tym dużych przedsiębiorców (zatrudniających ponad 2.500 osób). Procesy te dotyczyły tak zwolnień, jak i miały charakter mieszany, obejmując swoim zakresem zwolnienia a w pozostałym zakresie zmianę warunków pracy i płacy. Reprezentowaliśmy pracodawcę we wszystkich etapach tych postępowań, poczynając od wszczęcia procesu i występowania przed właściwymi organami, poprzez prowadzenie konsultacji ze związkami zawodowymi, tworzeniem dokumentów, w tym regulaminu zwolnień grupowych obejmującego wypracowanie kryteriów doboru pracowników do grupowego zwolnienia, po nadzorowanie samego dokonywania wypowiedzeń i reprezentację przed sądami pracy włącznie. W przypadku prowadzonego przez nas procesu restrukturyzacji obejmującego wypowiedzenia definitywne i zmieniające dla ponad 2.500 osób zatrudnionych na terenie całego kraju, w który zaangażowany było 6 związków zawodowych, wpłynęło do sądów niespełna 50 pozwów, z których 7 zakończyło się pomyślnie dla pracowników.

Stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 r.


Miłosz Woziński
radca prawny

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

phone.png
+48 68 320 24 59
+48 68 477 28 78
fax.png
+48 68 324 03 20

© 2016 Woziński Kulisz Kancelaria Radców Prawnych.